Biziň hödürleýän zatlarymyz

Aýratyn önümler

Hekaýamyz

2005-nji ýylda Hytaýyň aýakgap öndürýän pudagynyň çalt ösmegi bilen gabat gelýär, gowy we erbet biri-biri bilen baglanyşýar, bazar köp sanly pes hilli aýakgaplardan doly, Hytaýyň BSG-ä girmeginden soň daşary söwda pudagynyň ösüşi bökdençlikler bilen ösýär we çäkler, ýöne aslynda Hytaýda öndürilen arzan aýakgaplar, daşary ýurtly sarp edijiler tarapyndan tankyt edilýär.

Koprak oka

Täze gelenler

Bizi yzarla